Projekt

Pomysł stworzenia sieci europejskich dziennikarzy dojrzewał przez kilka lat na spotkaniach z przedstawicielami mediów różnych krajów Europy. Teraz, nawiązując do wcześniejszych doświadczeń, chcielibyśmy w ramach laboratorium on line dać możliwość dzielenia się refleksjami i propozycjami na temat naszego europejskiego „wspólnego domu”.
W dobie panującego powszechnie sceptycyzmu a nawet pesymizmu tym bardziej potrzeba nowych pełnych nadziei perspektyw, wysuwanych – z pełną świadomością ograniczeń instytucji europejskich – w trosce o przeżywającą dziś kryzys tożsamość Europy.
Zakładając bardzo luźną strukturę organizacyjną, postanowiliśmy wykorzystać do tego celu najnowsze technologie pozwalające na wymianę myśli na odległość. Po rozpoczęciu działalności w sieci, rozważymy możliwość organizacji spotkania na szczeblu europejskim.

Eurcom – Dziennikarze dla Europy to inicjatywa Associazione Pro&Per (Progetti&Percorsi – Projekty&Szlaki)

Wytyczne

«Konieczna jest obecność chrześcijan, odpowiednio uformowanych i kompetentnych, w różnych instancjach i instytucjach europejskich, by przyczyniali się, z poszanowaniem dla prawidłowych procesów demokratycznych i poprzez konfrontację propozycji, do nakreślenia europejskiego współistnienia, w którym istniałoby większe poszanowanie każdego człowieka, a zatem odpowiadającego dobru wspólnemu.»

Powyższy fragment posynodalnej Adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” (nr 117) opublikowanej 29 czerwca 2003 r. stanowi punkt wyjścia do rozważań i działań tych, którzy pracując w europejskich środkach przekazu kierują się ewangelicznym przesłaniem. Współodpowiedzialność za określenie zasad „europejskiego współistnienia” jest coraz częściej postrzegana jako warunek konieczny zarówno w odniesieniu do rzeczywistości europejskiej z całym jej bogactwem wartości humanistycznych, historycznych i kulturowych, jak i w odniesieniu do konkretnych działań politycznych i instytucjonalnych Unii Europejskiej. Świadomość tej współodpowiedzialności wymaga zwrócenia uwagi również na rolę, jaką Europa powinna odgrywać w świecie na rzecz pokoju, sprawiedliwości, rozwoju i solidarności.

Te założenia nie są tylko powtórzeniem tego, co już zostało powiedziane w dokumentach przyjętych przez poszczególne państwa, a także na szczeblu międzynarodowym w kwestii etyki zawodowej dziennikarzy. To propozycja podjęcia wspólnie przez chrześcijan dalszych działań na rzecz integralnego rozwoju wspólnoty europejskiej.

Inicjatywa „ Dziennikarze na rzecz Europy” promuje:

Trzy postanowienia

  • Świadomość: upowszechnianie wizji Europy będącej „zadaniem i przeznaczeniem” wszystkich obywateli, które wymagają nowej refleksji w epoce szybkich i głębokich przemian i nowej konstrukcji uwzględniającej bogactwo różnorodności.
  • Specyficzny wkład „Dziennikarzy dla Europy” polega na ukazywaniu wymiaru duchowego i zakorzenienia w chrześcijaństwie idei Europy, której celem jest pojednanie, pokój, sprawiedliwość oraz solidarność wewnętrzna i na zewnątrz. Dla realizacji tego postanowienia nieodzowne jest upowszechnienie prawdziwych i precyzyjnych informacji na temat nauczania i życia europejskich Kościołów.
  • Przejrzystość: przekazywać prawdziwe i aktualne informacje dotyczące dyskusji i działań zarówno organów krajowych, jak instytucji europejskich, a także zwracanie szczególnej uwagi na działalność lobby, które w imię własnych interesów mogą stanowić zagrożenie dla demokracji i wspólnego dobra.

Cztery zadania

  • Z uwagą śledzić europejskie wydarzenia społeczne, kulturalne, polityczne oraz te, które zachodzą w sferze duchowości na obszarze nie tylko 28 państw UE ale obejmującym wszystkie 47  krajów  reprezentowanych w Radzie Europy.
  • Obserwować relacje pomiędzy Europą a mieszkańcami innych kontynentów, w szczególności w tym, co dotyczy przestrzegania praw człowieka, pokoju i środowiska naturalnego.
  • Śledzić przesłanie i życie Kościołów w każdym z krajów europejskich, a także obserwować rzeczywistość kościelnych instytucji europejskich (Ccee, Comece, Kek-Cec) w tym, co dotyczy  etyki i kultury  politycznej i instytucjonalnej.
  • Aktualizować wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich.

Jeden cel 

Inspirować i wspierać wzrost świadomości obywatelskiej mieszkańców Europy, informując o faktach będących znakami nadziei i uświadamiając rozliczne wyzwania, przed którymi stoją poszczególne kraje, cała Europa i inne kontynenty.

Chrześcijański dziennikarz, kierując się zasadami tak pojmowanej etyki zawodowej, spotykając się z kolegami wyznającymi inną wiarę i wychowanymi w innej kulturze, stara się wnieść wkład na rzecz rozwoju wolności i demokracji, poszanowania godności i praw człowieka oraz przyczynić się do budowy wspólnego dobra w Europie i na świecie.

Dla osiągnięcia tego celu chrześcijańscy dziennikarze uważają za nieodzowne kierowanie się w życiu zawodowym przesłaniem Ewangelii.

Kim jesteśmy

Paolo Bustaffa (Italia Italy) – Erich Leitenberger (Austria Austria) – Eduard-William Fartan (Romania Romania) – Juan Luis Vázquez (Spagna Spain) – Jean Jacques Berset (Svizzera Switzerland) – Anna Teresa Kowalewska (Polonia Poland) – Jean-Jacques Durré (Belgio Belgium) – Johanna Touzel (Bruxelles) – Alberto Campoleoni (Italia Italy) – Iva Mihailova (Bulgaria Bulgaria) – Sébastien Maillard (Francia France) – Ludwig Ring-Eifel (Germania Germany) – Paulo Rocha (Portogallo Portugal) – Francesco Rossi (Italia Italy)